U bent hier

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Onverminderd de toepasselijkheid van onze bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op onderhavige algemene voorwaarden, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand, wanneer na ontvangst van een opdracht, de verkoper schriftelijk bevestigt deze opdracht aan te nemen. De koper verbindt zich echter geldig door mondelinge bestelling.

2.2. Indien de verkoper bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, komt de overeenkomst tot stand, wanneer de koper voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk bevestigd heeft het aanbod te aanvaarden. Er zal evenwel geen overeenkomst tot stand zijn gekomen, wanneer de verkoper deze bevestiging meer dan vijf kalenderdagen na het verloop van deze termijn heeft ontvangen.

2.3. De wijzigingen aan het aanbod van de verkoper aangebracht, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd. Alle bestellingen langs een tussenpersoon moeten rechtstreeks aan de koper worden bevestigd.

3. Tekeningen en beschrijvingen

3.1. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

3.2. De voor of na totstandkoming der overeenkomst aan de koper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven de uitsluitende eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder toestemming van de verkoper niet door de koper worden gebruikt, gecopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Zij zijn evenwel eigendom van de koper :
a) indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of
b) indien zij betrekking hebben op een, van de uitvoeringsovereenkomst onderscheiden, voorafgaande ontwikkelingsovereenkomst, waarin de koper zich niet het eigendomsrecht heeft voorbehouden.

4. Verpakkings- en transportkosten

Tenzij anders is overeengekomen, worden de prijzen geacht te gelden voor onverpakte goederen. De verpakking en houten wiggen worden afzonderlijk gefactureerd. Onze prijzen zijn exclusief transport- en aanverwante kosten.

5. Overgang van risico

5.1. De goederen worden in de fabriek van de verkoper verkocht en definitief in ontvangst genomen, zelfs indien zij franco moeten worden verzonden.

5.2. De verkoper moet de koper schriftelijk de datum of leveringsweek opgeven, waarop hij de goederen in ontvangst moet nemen. De mededeling aan de koper moet tijdig geschieden om de koper in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te treffen.

5.3. Indien de verkoper is opgetreden om aan de koper wagons of enig ander vervoermiddel te bezorgen of om de douaneformaliteiten te vereenvoudigen, zal hij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld ; alle kosten die eruit voortvloeien zullen tegen de kostprijs worden aangerekend.

5.4. De goederen reizen op risico van de koper.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs in hoofdsom, intresten en kosten.

6.2. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan, zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod, zal een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn aan de verkoper, bovenop de verkoopprijs en de eventuele vertragingsvergoedingen.

6.3. Worden de koopwaren verwerkt, dan wordt de verwerking geacht te gebeuren in opdracht van de verkoper, die eigenaar wordt van de na verwerking ontstane goederen, a rato van de waarde van de door de verkoper verkochte goederen.

6.4. Worden de koopwaren verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren. De koper draagt bovendien thans reeds de toekomstige schuldvorderingen die hij ingeval van doorverkoop van de goederen, zelfs na verwerking ervan op zijn koper kan laten gelden, aan de initiële verkoper over. Door de overdracht zal de verkoper het recht hebben deze schuldvorderingen te innen. De verkoper verbindt er zich toe het gedeelte van de geïnde schuldvordering, dat meer bedraagt dan 125 % van de waarde van de verkochte goederen aan de koper terug te betalen.

7. Leveringstermijnen

7.1. Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de laatste van de volgende data :
a) de dag van de totstandkoming der overeenkomst als omschreven in artikel 2 ;
b) de dag waarop de verkoper een termijnbetaling ontvangt, indien in de overeenkomst een termijnbetaling voor het begin van de fabricage is bedongen.

7.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een schatting : een eventuele vertraging kan nooit tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding aanleiding geven.

7.3. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt, op het ogenblik dat zij door de verkoper ter beschikking werden gesteld, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden niet uitstellen. In de opslag van de goederen wordt door de verkoper voorzien voor rekening en risico van de koper. Indien de koper dit verzoekt, en voorafgaandelijk de door de verkoper gevraagde provisie voor de premie betaalt, zorgt de verkoper, voor rekening van de koper, voor de verzekering van de goederen.

8. Betaling

8.1. Alle betalingen geschieden in Euro of in de munt voorzien in de overeenkomst ; zij zijn netto berekend en discontovrij. De goederen zijn op de zetel van de verkoper betaalbaar. De betaling per overschrijving, per wissel of op een andere wijze kan niet aanzien worden als een verzaking aan deze voorwaarden en houdt geen schuldvernieuwing in. Indien de muntpariteit waarin de goederen gefactureerd worden, wijzigt ten opzichte van de Euro, behoudt de verkoper zich het recht voor het verschil in rekening te brengen.

8.2. De prijzen zijn berekend op basis van de dagkoers der grondstoffen, lonen en sociale lasten op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de verkoper de prijzen kunnen aanpassen, wanneer hij aantoont dat minstens één van deze criteria tussen het afsluiten van de overeenkomst en het ogenblik van de levering een wijziging heeft ondergaan.

8.3. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen onmiddellijk bij hun ontvangst betaalbaar. Zij zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest opbrengen van 12% per jaar.
Het feit dat er intresten worden bedongen, verhindert niet dat de betalingen op hun vervaldag eisbaar zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50 EURO en een maximum van 1500 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

8.4. Alle huidige en toekomstige betalingen en kosten, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper.

8.5. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper, kan de koper geen enkele schuldvergelijking inroepen, welke ook de rechten of vorderingen zijn op basis waarvan de koper schuldvergelijking wil doen gelden. Daarentegen kan de verkoper van zijn kant wel schuldvergelijking inroepen.

9. Financiële waarborgen

De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien het, na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs, blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert, en namelijk in volgende gevallen : het vragen van betalingstermijnen, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan R.S.Z., enz... deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van de goederen. Hiervoor is géén enkele ingebrekestelling vereist.

10. Ontbindend beding

Wanneer de koper in gebreke blijft om de geleverde goederen te betalen of op enige wijze ernstig tekortkomt aan zijn verplichtingen, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden zijn voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, door de enkele betekening per aangetekende brief door de verkoper aan de koper, verstuurd minstens acht dagen na een vergeefs gebleven ingebrekestelling tot uitvoering van zijn verbintenissen. De koper zal in dat geval gehouden zijn om, naast betaling van de reeds geleverde goederen, aan de verkoper een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan 15 % van de koopprijs, onverminderd het recht van de verkoper om zijn meerdere schade te bewijzen.

11. Waarborg

11.1. Voor gebreken die betrekking hebben op de geleverde hoeveelheden of gewichten, en in het algemeen voor alle zichtbare gebreken, zal de verkoper niet meer kunnen aangesproken worden nadat de goederen in ontvangst zijn genomen zoals bepaald in artikel 5.1. Alle klachten wegens zichtbare gebreken zullen door de koper schriftelijk dienen geformuleerd te worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon.

11.2. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de verkoper zich de verborgen gebreken voortvloeiend uit ondeugdelijk ontwerp, materiaal of bewerking, te verhelpen.

11.3. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot de gebreken welke blijken gedurende 2 maanden na de ingebruikneming ; deze wordt vermoed te zijn geschied 30 dagen nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld van de koper in de fabrieken van de verkoper indien de levering in België is geschied en 45 dagen na deze ter beschikkingstelling indien de levering in het buitenland is geschied.

11.4. De waarborg behelst het herstellen of vervangen van de defecte stukken naar keuze van de verkoper, naargelang de omstandigheden en binnen een korte termijn. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld noch voor rechtstreekse, noch voor onrechtstreekse schade. Alle kosten voor het vervoer, de douane, het monteren en demonteren, enz... zijn ten laste van de koper. De verkoper wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Deze onderdelen moeten hem binnen de maand na de vervanging franco fabriek worden teruggezonden.

11.5. Tenzij het uitdrukkelijk in de overeenkomst werd bedongen, wordt het resultaat nooit gewaarborgd.

11.6. Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de koper geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.

12. Montage

12.1. Montage maakt nooit deel uit van de overeenkomst. Nochtans kan de verkoper akkoord gaan volgens bijzondere voorwaarden, gespecialiseerde arbeiders of monteurs, op aanvraag van de koper, te zijner beschikking te stellen. In dit geval gebeuren de prestaties van deze arbeiders of monteurs onder het toezicht, op kosten en op verantwoordelijkheid van de koper die ervoor de lasten der verzekeringen moet dragen.

12.2. De koper moet op zijn kosten alle bijstand, materiaal en materie die voor de montage nodig zijn ter beschikking stellen.

13. Overmacht

De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van zijn verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, embargo, gedeeltelijke of algemene staking, beperkingen in het energieverbruik, gedeeltelijke of algemene lock-out, tekort aan vervoersmiddelen, exploitatie-ongevallen, verbod of deviezenoverdracht, brand, inbeslagname edm.
Overmacht schorst de leveringstermijn.
Wanneer de verkoper wegens blijvende overmacht in de definitieve onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, zal hij het recht hebben de overeenkomst te beëindigen door eenvoudige betekening per aangetekende brief aan de koper van de reden die uitvoering van de overeenkomst verhindert. De verkoper zal in dat geval evenmin enige schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn.

14. Plaats van uitvoering en toepasselijk recht

14.1. De plaats voor uitvoering van de overeenkomst is de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen bij onderscheiden schriftelijke voorafgaandelijke overeenkomst een ander recht hebben toepasselijk verklaard.

14.2. Bij deze verklaren de partijen het verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende de roerende zaken niet toepasselijk.

15. Bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd, tenzij de verkoper de rechtbanken van de woonplaats van de koper verkiest.